Sakramenty i pogrzeb

Chrzest

Należy pamiętać:

 • Do chrztu należy przynieść świecę i białą szatę. Szata jest znakiem, że dziecko zostało obleczone w Chrystusa, jest pełne łaski i bez grzechu. Wręczenie świecy zapalonej od Paschału symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego uświadamia nam, że wiara jest jak światło, które oświeca każdego człowieka.
 • W czasie Mszy Świętej rodzice, chrzestni i rodzina przyjmuje Komunię Świętą.
 • Katecheza przygotowująca do sakramentu chrztu – po uprzednimi ogłoszeniu.
 • Przed Chrztem należy spisać akt chrztu w dwóch księgach.

Rodzice i chrzestni biorą odpowiedzialność za dalszy wzrost dziecka w życiu chrześcijańskim.

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego co czyni Kościół.

Bierzmowanie

Wymagania:

 • Przygotowanie do tego sakramentu w Diecezji Łowickiej odbywa się w cyklu dwuletnim (druga i trzecia klasa gimnazjum).
 • Metryka chrztu. Zapis w księgach metrykalnych znajduje się w parafii naszego chrztu.
 • Zaświadczenie uczestnictwa w lekcjach religii.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody co do ich przyjęcia.

Eucharystia

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).

Kościół zachęca nas byśmy karmili się Ciałem Chrystusa (Komunia św) a także trwali na modlitwie przed Chrystusem obecnym w Eucharystii (adoracja).

Jeśli ktoś uczestniczy we Mszy św. po raz drugi tego samego dnia,  może po raz drugi przyjąć Komunię św.

Szczególna wiara w zbawienne znaczenie sprawowanej przez kapłana Mszy św. przejawia się w polecaniu kapłanowi intencji mszalnych za żywych bądź zmarłych. Intencje dziękczynne (np. z racji rocznicy ślubu czy urodzin), błagalne (o zdrowie czy pomyślność w pracy), wstawiennicze  za zmarłych (np. „gregorianka” – 30 Mszy św. sprawowanych w kolejne dni za jedną osobę) to bezmiar łask jakie otrzymujemy przez Kościół.

Sakrament pokuty i pojednania

W naszej parafii możemy przystąpić do spowiedzi:

 • W Niedziele – przed i podczas Mszy Św.
 • W tygodniu ok. 10 min. przed Mszą św.
 • W nagłych przypadkach – na prośbę.

Warunki sakramentu pokuty:

 • Rachunek sumienia.
 • Żal za grzechy.
 • Mocne postanowienie poprawy.
 • Szczera spowiedź.
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

„Weźmijcie Ducha Świetego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23).

„Ach żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości, Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.”

Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.

Zobacz również stronę Komisji Episkopatu Polski: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=254

Namaszczenie chorych

Kto powinien przyjąć Sakrament Chorych?

 • Wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub starości.
 • Przed poważną chorobą (np. operacja itp.).

Kto zaprasza kapłana do chorych?

 • Sami chorzy.
 • Rodzina chorych lub inne osoby.
 • Wezwania księdza do udzielenia sakramentu chorych można dokonać w kancelarii parafialnej, zakrystii lub u księdza dyżurnego. Należy podać adres chorego oraz jego stan zdrowia dla określenia jakie sakramenty chory będzie mógł przyjąć. Przy dalszych odległościach uzgadnia się środek transportu.
 • Kapłana do chorego należy wzywać w czasie, gdy chory z całą świadomością i przytomnością umysłu może przyjąć sakramenty św. – a nie dopiero wtedy, gdy następuje śmierć lub chory już umarł. Namaszczenie Chorych jest bowiem sakramentem żywych, a nie umarłych !!!

Na przyjście kapłana należy:

 • Uprzątnąć mieszkanie.
 • Na stole nakrytym białym obrusem postawić krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą, kropidło, szklankę z wodą i łyżeczkę, watę.

Sakrament Chorych można przyjąć ponownie, gdy:

 • Chory wyzdrowieje i powtórnie zachoruje.
 • Choruje długo i następuje pogorszenie stanu zdrowia.

Ważne informacje:

 • Wielka jest odpowiedzialność człowieka, z powodu którego chory umiera bez sakramentów świętych !!!
 • Wezwijmy więc na czas kapłana do chorego !!!

Sakrament małżeństwa

Dokumenty:

 • Metryka chrztu i bierzmowania (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją „Do ślubu kościelnego”.
 • Dowody osobiste kandydatów.
 • Świadectwa uczestnictwa w kursie przedmałżeński (kurs internetowy nie jest uznawany)
 • Świadectwo poradnictwa rodzinnego.
 • Ostatnie świadectwo katechizacji.
 • W przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • W przypadku ślubu tylko kościelnego – akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • W wypadku wdowy lub wdowca – świadectwo zgonu współmałżonka.

Narzeczeni:

 • Na trzy miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem zasięgnięcia odpowiednich informacji.
 • Po ustaleniu terminu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej, celem złożenia odpowiednich dokumentów oraz spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.
 • Przekazują dane o świadkach, którzy ukończyli 18 lat.
 • Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi.
 • Ewentualnie inne dokumenty.

Ważne informacje:

 • W tygodniu przed ślubem narzeczeni spotykają się w kancelarii i omawiają z kapłanem przebieg ceremonii.
 • Na 15 minut przed ślubem świadkowie przynoszą do ołtarza obrączki narzeczonych.
 • Pragnieniem Kościoła jest by nowożeńcy zawierali sakrament małżeństwa podczas Mszy św. i przystąpili zarówno oni sami, jak i świadkowie oraz rodzina do Komunii św.
 • Do ślubu narzeczeni stawiają się punktualnie.

Pogrzeb chrześcijański

Dokumenty:

 • Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego/zmarłej.
 • Karta zgonu
 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 • Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał oraz opinie Ks. Proboszcza.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego Czytamy (KPK, kan. 1184, 1185):

 • Zmarły/a musi być osobą wierzącą i praktykującą.
 • Przed śmiercią przyjął/a sakramenty święte.
 • Żył/a zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi.
 • Nienaganne życie chrześcijańskie.

Inne uwagi:

 • Jeśli nie zostały spełnione warunki, można odmówić pogrzebu katolickiego lub go ograniczyć do minimum.
 • Z Ks. Proboszczem należy uzgodnić miejsce pochówku na cmentarzu.
 • Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów i rozmowie z Ks. Proboszczem, należy powiadomić Grabarza.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii Świętej)